ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання інших видів освіти у сфері позашкільної освіти

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією «Спільно Space» (надалі – «Виконавець») укласти договір (надалі – «Договір») на вказаних нижче умовах. Під «Спільно Space» розуміється ПЗ «КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ "СПІЛЬНОШКОЛА» (ЄДРПОУ 43232584).
Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку. Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1 Позашкільна освіта — сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають діти у просторі проєкту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду шляхом вивчення відповідних освітніх курсів. Позашкільна освіта Дитини Замовника послуг може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної або повної загальної середньої освіти в ліцензійних закладах освіти відповідного рівня.
1.2 Дитина, Діти — особа(и) віком від 4 до 16 років.
1.3 Замовник послуг — дієздатна фізична особа, яка має Дитину або є законним представником Дитини та має намір отримувати інші види освіти для Дитини у сфері позашкільної освіти.
1.4 Заняття або абонемент — право отримувати інші види освіти у сфері позашкільної освіти у просторі проекту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду на певний період за певну ціну.
1.5 Освітній курс — коло знань та умінь, що змістовно включає базові відомості з певної науки. Освітні курси в просторі Спільношкола мають ексклюзивні авторські програми, які розроблені та педагогічно адаптовані для дітей певного віку, та право використання яких надано Виконавцю власником проекту Спільношкола – ГО «НОВИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ».
1.6 Групове заняття — група 2 та більше дітей 
1.7 Індивідуального заняття — 1 дитини

   2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1 Виконавець зобов'язується надавати інші види освіти у сфері позашкільної освіти, надалі – Послуги, для Дитини Замовника послуг, а Замовник послуг зобов'язується оплатити Виконавцю такі Послуги шляхом купівлі одного Заняття або Абонемента на умовах і в строки, встановлені цим Договором.
2.2 За цим Договором Послуги надаються в термінах з 01 січня 2024р. по 31 грудня 2024р.
2.3 Якщо Замовник послуг купив Заняття або Абонемент на певний період, то його Дитина має право безперервно відвідувати відповідні заняття згідно з розкладом занять. Дозволяється переносити чи відпрацьовувати пропущені заняття виключно відповідно до Правил проекту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду за умови здійснення належного повідомлення Виконавця

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1 Шляхом підписання даного Договору Замовник послуг підтверджує, що він:
3.1.1 ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або обмежень;
3.1.2 ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів Занять та Абонементів, їх вартості, чинними на момент укладення Договору;
3.1.3 ознайомлений з Правилами відвідування простору проекту Спільно Space на території Спільношколи та спільносаду, чинними на момент укладення Договору та розміщеними на Офіційному сайті Спільно Space https://spilno.space/, а також зобов’язується їх виконувати.
3.2 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1 Загальна ціна Послуг за Договором складається із сум оплат, внесених Замовником послуг протягом дії цього Договору за Заняття /Абонементи та/або додаткові послуги Виконавця.
4.2 Вартість обраного Абонементу розраховується з кількості занять в Абонементі.
4.3 Вартість одного групового Заняття складає 300,00 (триста грн. 00 коп.) без ПДВ
4.4 Вартість одного індивідуального Заняття встановлюється індивідуально
4.5 Період обраного Абонементу визначається індивідуально, але в межах визначених у п. 2.2. даного Договору.
4.6 Послуги надаються Замовнику послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати в повному обсязі Абонемента на відповідний період.
4.7 При затриманні оплати Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні Послуг Замовнику послуг, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
4.8 За несвоєчасно внесену оплату може нараховуватися пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від суми заборгованості за кожний прострочений день, починаючи з дати відвідування неоплаченого Заняття Дитиною.
4.9 Замовник послуг погоджується з тим, що у разі якщо після укладення Договору з Виконавцем та оплати відповідного Заняття/Абонемента він (Замовник послуг) відмовиться від Договору в односторонньому порядку (достроково розірве Договір) при цьому Дитина Замовника послуг заняття або не відвідувала, або відвідала не в повному обсязі відповідно до придбаного Абонемента, то грошові кошти, сплачені ним за Абонемент, поверненню не підлягають, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента, якщо інше не узгоджено Сторонами окремо.
4.10 Сплата фінансових санкцій не звільняє винну Сторону від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.
4.11 Виконавець може надавати Замовнику послуг і інші додаткові освітні курси, які не увійшли в Абонемент, обраний Замовником послуг. В цьому випадку, вартість додаткових послуг погоджується Сторонами окремо.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


Виконавець зобов'язаний:5.1.1 До початку надання Послуг ознайомити Замовника послуг з вимогами техніки безпеки в просторі проекту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду, а також з Правилами відвідування простору проекту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду.
5.1.2 Організувати позашкільну освіту Дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту програми обраного(их) освітнього(іх) курсу(ів).
5.1.3 Розвивати творчі здібності й інтереси Дитини.
5.1.4 Здійснювати надання Послуг із застосуванням індивідуального підходу до Дитини.
5.1.5 Попередити Замовника послуг про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником послуг було надано неактуальні контактні дані.
5.1.6 Надавати консультативну допомогу батькам Дитини у вихованні й навчанні Дитини.
5.1.7 Навчати Дитину із залученням кваліфікованих кадрів та використанням сучасних педагогічних технологій.
5.1.8 Виконувати санітарні та пожежні норми для позашкільних установ короткострокового перебування.
5.1.9 Не залишати без нагляду Дитину під час освітньо-виховного процесу.
Виконавець має право:5.1.10 Зарахувати Дитину до відповідної вікової групи з метою вивчення певного освітнього курсу.
5.1.11 Коригувати розклад занять.
5.1.12 Не допускати до простору проекту Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду Замовника послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
5.1.13 Не пускати батьків та інших близьких родичів Дитини на заняття, окрім відкритих занять.
5.1.14 У випадку відсутності Дитини на заняттях без завчасного попередження не надавати можливість для відпрацювання або переносу пропущених занять. При цьому вартість пропущеного(их) заняття(ть) не повертається.
5.1.15 Призупинити надання Послуг Дитині при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
5.1.16 Виконавець залишає за собою право виключити Дитину з групи, якщо її поведінка загрожує психічному та/або фізичному здоров’ю інших дітей у групі та достроково розірвати дію Договору без повернення грошових коштів Замовнику послуг, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Заняття/Абонемента. 
5.1.17 Достроково розірвати дію Договору без повернення грошових коштів Замовнику послуг при невиконанні Батьками та/або Дітьми умов і правил відвідування простору Спільношколи та Спільносаду.
5.1.18 Не приймати до відвідування занять Дитину з явними ознаками нездужання.
5.1.19 Проводити відеонагляд у приміщеннях простору Спільношколи та Спільносаду.
5.1.20 Проводити фото- та відеозйомку у приміщеннях простору Спільношколи та Спільносаду, використовувати та розміщувати фото- та відео-контент із зображенням Дитини на публічних ресурсах у рекламних та інформаційних цілях без додаткового погодження із Замовником послуг та/або Батьками чи законними представниками Дитини.
5.1.21 Вимагати від Замовника послуг відшкодовувати збитки Виконавцю, які сталися з вини Дитини та/або законних представників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ


Замовник послуг зобов’язаний:6.1.1 Оплачувати Послуги згідно з умовами Договору.
6.1.2 Надавати достовірну інформацію про Дитину Виконавцю. У разі зміни даних, наданих Виконавцю, Замовник послуг надає протягом семи днів нову інформацію.
6.1.3 Дотримуватись положень Договору та Правил відвідування простору Спільношколи та Спільносаду.
6.1.4 Сповіщати Виконавця про відсутність Дитини на плановому занятті або на відпрацюванні заняття не пізніше ніж за 2 години до проведення відповідного заняття (належне повідомлення).
6.1.5 Наперед повідомляти Виконавця про відсутність Дитини, а також про бажання перенести заняття з урахуванням Правил відвідування простору Спільно Space на території Спільношколи та Спільносаду.
6.1.6 У разі пропуску більше ніж одного заняття поспіль, без попереднього узгодження, надати медичну довідку, яка підтверджує причини відсутності Дитини. У разі ненадання довідки, всі пропущені заняття будуть зараховані як відвідані.
6.1.7 Приводити Дитину до простору Спільношколи та Спільносаду і забирати її особисто або визначити довірених осіб, які матимуть на це право. 
6.1.8 Взаємодіяти із Виконавцем щодо виховання й навчання Дитини.
6.1.9 Виконувати законні вимоги Виконавця та довірених осіб простору Спільношколи та Спільносаду.
6.1.10 Невідкладно відшкодовувати збитки Виконавцю, які сталися з вини Дитини та/або законних представників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).
Замовник послуг має право:6.1.11 Користуватись Послугами згідно з умовами Договору.
6.1.12 Вимагати від Виконавця виконання умов Договору.
6.1.13 Знайомитися з умовами здійснення навчально-виховного процесу та порядку надання Послуг в просторі Спільношколи та Спільносаду.
6.1.14 Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця.
6.1.15 Брати участь у заходах Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
7.2 Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, наданих Виконавцю. У випадку якщо Замовник послуг не зазначив або неточно зазначив дані про Дитину та/або про себе, Виконавець не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні Послуг, організації відпрацювання занять та/або здійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.
7.3 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.4 У разі якщо Дитина Замовника послуг пошкодила або знищила майно Виконавця та/або відповідний товар, то Замовник послуг відшкодовує завдані цим збитки Виконавцю у повній вартості пошкоджених та/або знищених майна та/або товарів.
7.5 За порушення Замовником послуг та/або Дитиною умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право не допустити Дитину Замовника послуг до відвідування занять у просторі Спільношколи та заборонити заходити на територію Спільношколи та Спільносаду особам, які порушили умови цього Договору. Рішення про недопущення Дитини до занять або заборону входу Замовника і його довіреним особам приймає Виконавець. У такому випадку Виконавець достроково розриває Договір без повернення Замовнику послуг грошових коштів, сплачених Замовником послуг за діючий Абонемент, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Заняття/Абонемента.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ


8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року.
8.2 Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором, у тому числі виконання зобов’язань з оплати Послуг, а також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом дії Договору.
8.3 Договір може бути достроково розірвано у таких випадках:
8.3.1 За ініціативою Замовника послуг у разі небажання продовжувати отримувати Послуги без повернення грошових коштів за оплачене Заняття/ Абонемент повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Заняття/Абонемента.
8.3.2 За рішенням Виконавця у разі невиконання Замовником послуг своїх зобов'язань за цим Договором та/або Правил відвідування простору Спільношколи та Спільносаду без повернення грошових коштів за оплачене Заняття/ Абонемент повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Заняття/Абонемента.
8.3.3 На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
8.4 До моменту розірвання Договору Сторони зобов’язані провести повний взаєморозрахунок.

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК


9.1. Сторони домовилися, що всі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів.
9.2 У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо спірних питань, такий спір підлягає розгляду в господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


10.1. На час дії форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за цим Договором і жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку чи будь-яке невиконання зобов’язань, якщо вона обумовлена форс- мажорними обставинами. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору. Перелік обставин включає обставини, які відповідно до нормативних актів Торгово-промислової палати та відповідних рішень державних органів будуть віднесені до форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили).
10.2 У разі коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 20 (двадцять) днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 5 (п'ять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ відповідного компетентного органу, у тому числі виданий Торгово-промисловою палатою України.
10.3 З дня офіційного оголошення карантину за умови заборони відповідними органами влади проведення освітніх занять оффлайн Виконавець надає Послуги у спосіб, не заборонений чинним законодавством України, у тому числі шляхом здійснення дистанційної освіти, надання онлайн-послуг з навчання. Зміна способу надання Послуг на період запровадження карантину не призводить до перегляду вартості оплачених Послуг або поверненню частини коштів за відповідне Заняття/Абонемент.
10.4 З дня офіційного оголошення карантину за умови заборони відповідними органами влади проведення освітніх занять оффлайн Замовник послуг має право:
10.4.1 продовжити навчання Дитини за сплаченим Абонементом на онлайн-заняттях або будь-яким способом запропонованим Виконавцем, який на період карантину не заборонений чинним законодавством
10.4.2 за домовленістю Сторін отримати альтернативні послуги від Виконавця у розмірі вартості недоотриманих освітніх послуг.
10.5 Якщо Замовник послуг не реалізував своє право відповідно до пунктів 10.4.1-10.4.2. протягом двох місяців з дати оголошення карантину, таке Заняття/ Абонемент вважається використаним повністю і Замовник послуг не має претензій до Виконавця.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та стверджують, що мають всі передбачені чинним законодавством України повноваження на підписання Договору.
11.2 Сторони зобов’язуються протягом семи днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів, адрес шляхом надіслання повідомлення, а в разі неповідомлення – несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
11.3 Якщо одне з положень Договору є або стане незаконним, законність Договору в цілому не повинна бути під сумнівом. Незаконне положення має бути замінено статтею, яка найповніше передає бажання Сторін Договору та відповідає чинному законодавству України.
11.4 Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали їм відомі у зв’язку з укладанням Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.6 Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.